null

Zawiadomienie dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
UD-XII-WOŚ-K.6220.2.2014.MST ( 8 )

Warszawa, dn. 03 października 2014 r.

  ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Jeziorki oraz w sięgaczach od ul. Jeziorki:

  • DN 0,30 m, L ca 240 m w ul. Jeziorki na odcinku od istniejącego kanału ściekowego w ul. Jeziorki (na wysokości posesji nr 65/1) do ul. Poloneza;
  • DN 0,25 m, L ca 460 m w ul. Jeziorki na odcinku od ul. Poloneza do ciągu dojazdowego do posesji przy ul. Jeziorki 10B;
  • DN 0,20 m, L ca 510 m w jedenastu sięgaczach od ul. Jeziorki wraz z odcinkami sieci L ca 150 m od kanałów ulicznych do granic nieruchomości – w sumie ca 1360 m, w Warszawie – Dzielnica Ursynów, zwrócono się do :
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
  • Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawieo wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 pokój nr 527, tel. 443-75-19, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -16.00.

Załączniki: