null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, dn. 11 września 2014 r.

UD-XII-WOŚ-K.6220.2.2014. MST (  2  )

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna złożony w dniu 22 sierpnia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Jeziorki oraz w sięgaczach od ul. Jeziorki:
  • DN 0,30 m, L ca 240 m w ul. Jeziorki na odcinku od istniejącego kanału ściekowego w ul. Jeziorki (na wysokości posesji nr 65/1) do ul. Poloneza;
  • DN 0,25 m, L ca 460 m w ul. Jeziorki na odcinku od ul. Poloneza do ciągu dojazdowego do posesji przy ul. Jeziorki 10B;
  • DN 0,20 m, L ca 510 m w jedenastu sięgaczach od ul. Jeziorki

wraz z odcinkami sieci L ca 150 m od kanałów ulicznych do granic nieruchomości – w sumie ca 1360 m, w Warszawie – Dzielnica Ursynów.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.  W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wobec powyższego strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 pokój nr 527, tel. 443-75-19, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 800 -1600.

Załączniki: