null

Zdobądź komputer z bezpłatnym dostępem do Internetu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
argos logoZachęcamy uczniów klas V lub VI szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej do zgłaszania się do projektu "ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie".Zgłoszenia trwają do 30 września. Do udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:
  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • są mieszkańcami m.st. Warszawy - ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
  • są uczniami V lub VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015,
  • nie posiadają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
  • są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód na osobę za 2013 rok był niższy niż 1299 zł.
Nabór wniosków: od 8 do 30 września 2014 r., do godziny 15.00. Miejsce pobierania i składania Formularza wniosku - szkoła publiczna, do której uczęszcza uczeń, a w przypadku uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjum do którego uczęszczał kandydat w roku szkolnym 2013/2014. Formularz wniosku w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem internetowym: http://wniosek.argos.um.warszawa.pl. Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie oraz wzór Umowy uczestnictwa w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej projektu http://argos.um.warszawa.pl, a także do wglądu w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Zakwalifikowany uczeń otrzyma nieodpłatnie:
  • laptop wraz z oprogramowaniem,
  • dostęp do Internetu przez 5 lat,
  • wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu i oprogramowania,
  •  szkolenie.
Dodatkowych informacji na temat projektu udziela: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Canaletta 2, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 tel. (22) 443 02 76 Projekt "Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość".

argos 1 argos 2