null

Zrealizowane projekty Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Ursynów zrealizowała projekt:

Tytuł projektuMali Aktywni
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
X Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna
Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.06.2017
Całkowita wartość projektu: 325 812,50 PLN
Kwota dofinansowania: 260 650,00 PLN

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

Celem głównym projektu był wzrost jakości ursynowskiej edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć specjalistycznych dla 55 dzieci z niepełnosprawnością w Przedszkolu Specjalnym nr 213, zwiększających ich kompetencje emocjonalno-społeczne, oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli Przedszkola specjalnego nr 213 w zakresie terapii dziecka niepełnosprawnego w roku szkolnym 2016/2017.

Celami szczegółowymi projektu były m.in.:

 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji 55 dzieci niepełnosprawnych, 
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności fizycznej i umysłowej oraz zaburzeń w rozwoju 55 dzieci,
 • ograniczenie problemów emocjonalnych, motywacyjnych, poznawczych 55 dzieci,
 • podniesienie jakości edukacji w zakresie specjalistycznych i nowatorskich metod pracy kadry pedagogicznej (5 nauczycieli),
 • włączenie 55 rodziców i opiekunów w działalność wychowawczą przedszkola.

Grupą docelową projektu było 30 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, będących wychowankami Przedszkola Specjalnego nr 213, oraz 25 dzieci uczęszczających do Przedszkola Specjalnego nr 213 na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Projektem objętych było również 5 nauczycieli Przedszkola Specjalnego nr 213, zróżnicowanych pod względem wykształcenia i specjalizacji.

Projekt objął realizację m.in.:

 • zajęć basenowych wg koncepcji Halliwick,
 • dogoterapii,
 • hipoterapii,
 • treningu słuchowego Johansena,
 • treningu umiejętności emocjonalnych i społecznych,
 • kursów szkoleniowych dla nauczycieli do prowadzenia zajęć basenowych wg koncepcji Halliwick, dogoterapii, treningu słuchowego Johansena oraz treningu umiejętności emocjonalnych i społecznych.

 

POZIOM-RPO_FLAGA-RP_MAZOWSZE_EFS.jpg