Deklaracja dostępności Serwis internetowy Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwis internetowy Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Standardowe oferowane przez przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Sebastian Krajewski
 • E-mail: skrajewski@ursynow.pl
 • Telefon: 22 443 74 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa

I.
1. Parter
Wydział Obsługi Mieszkańców pok. 3
Mazowiecki Urząd Wojewódzki Referat Paszportów nr 4 pok. 28

2. I Piętro

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich pok. 102

Urząd Stanu Cywilnego pok. 126
Sala Konferencyjna im. Juliana Ursyna Niemcewicza pok. 136

3. II piętro

Burmistrz Dzielnicy Ursynów pok. 237
Wydział Kadr i Funduszy Europejskich pok. 223
Wydział Budżetowo - Księgowy pok. 220
Zespół Obsługi Rady pok. 232
Wydział Organizacyjny pok. 239
Wydział Komunikacji Społecznej pok. 238

4. III piętro

Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów pok. 331
Wydział Zamówień Publicznych pok. 312b
Wydział Architektury i Budownictwa pok. 302
Wydział Zasobów Lokalowych pok. 339
Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 317 Wydział Mienia Dzielnicy pok. 326
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej pok. 344

5. IV piętro
Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów pok. 445
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń pok.419
Wydział Prawny pok. 402
Wydział Infrastruktury pok. 407
Wydział Administracyjno - Gospodarczy pok. 426
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń pok. 449
Delegatura Biura i Zarządzania Kryzysowego pok. 440

6. V piętro
Wydział Kultury pok. 540
Wydział Oświaty i Wychowania pok. 537
Wydział Ochrony Środowiska pok. 530
Wydział Sportu i Rekreacji pok. 551
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty pok. 502
Wydział Informatyki pok. 548

II.
1. Opis sposobu dostania się do budynku Budynek znajduje się na przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (skrzyżowanie al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. Indiry Gandhi).
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl
Aktualne autobusy: Metro Imielin 01 (136 148 179 185 192 263 319 503), Metro Imielin 02 (136 148 179 185 192 263 503), Metro Imielin 04 (319 N86)
• Pieszo
Dojścia piesze od al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Indiry Gandhi. Przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną. Chodnik podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Istnieje możliwość dojścia bezpośrednio z metra stacja Imielin, wychodząc z przejścia podziemnego zlokalizowanego pod skrzyżowaniem al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Indiry Gandhi oraz z przejścia podziemnego pod al. Komisji Edukacji Narodowej od strony południowej.
Na trasie przejścia od strony skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej/ul. Indiry Gandhi znajdują się przeszkody: słup ogłoszeniowy, latarnie, ławki kamienne, recyklomat, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, kwietniki. Chodnik od strony przejścia podziemnego wyposażony w ścieżki dotykowe prowadzące bezpośrednio do jednego z wejść do budynku Urzędu. Trasa dojścia od przejścia podziemnego pod al. Komisji Edukacji Narodowej prowadzi długimi kilkudziesięciostopniowymi schodami lub okrężną drogą przez pochylnię.
Udogodnieniem jest znajdująca się winda przy tym przejściu.
Przejścia podziemne dają możliwość przedostania się na druga stronę ulicy bez konieczności korzystania z ulicznych przejść dla pieszych.
• Metrem
Stacja metra Imielin znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu. Sposoby dojścia opisane w podpunkcie dotyczącym dojścia pieszego.
• Autobusem
Najbliższe przystanki: Metro Imielin 01 (autobusy nr: 136, 148, 179, 185, 192, 195, 503), Metro Imielin 02 (autobusy nr: 136, 148, 179, 185, 192, 195), Metro Imielin 04 (autobusy nr: 401, 503). • Samochodem
Przed budynkiem znajduje się kilkusetmiejscowy parking ogólnodostępny. Jest on bezpłatny. Wydzielone zostało na nim 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się one kilka metrów od wejścia. Dojazd dla wózków możliwy ze względu na wyprofilowanie chodnika.
• Taksówką
Brak w bezpośrednim sąsiedztwie postoju taksówek.
• Rowerem
Bezpośrednio przy budynku od strony al. Komisji Edukacji Narodowej znajduje się sezonowo działająca stacja systemu samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich.

2. Wejście do budynku
Do budynku prowadzą trzy wejścia. Każde z nich jest oznaczone logiem Urzędu. Do wejścia strony skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej/ul. Indiry Gandhi doprowadzone są linie dotykowe. Brak drzwi automatycznych. Drzwi są podwójne. Ze względu na swój ciężar otwarcie drzwi może stanowić utrudnienie dla osoby z ograniczoną mobilnością, w szczególności poruszającej się na wózku. Pozostałe wejścia (główne) wyposażone są w podwójne drzwi automatyczne, rekomendowane dla osób z ograniczoną mobilnością. Dogodny podjazd dla wózków.

3. Organizacja obsługi klienta Bezpośrednia obsługa klienta w budynku odbywa się głównie na poziomie parteru i piętrze 1. W holu głównym znajduje się informacja, posterunek ochrony, kiosk, elektroniczna tablica ogłoszeń, windy. Od holu odchodzi korytarz prowadzący do sali obsługi mieszkańców, kasy oraz jednego z wyjść, restauracji oraz biura paszportowego.
Do sali obsługi na piętrze 1 można dostać się schodami prowadzącymi z holu głównego na parterze lub windą oraz schodami prowadzącymi z sali obsługi na parterze.
Sale obsługi, główne ciągi komunikacyjne, dojścia do wind wyposażone są w linie dotykowe. Na parterze oraz piętrze pierwszym znajdują się tablice tyflograficzne z planem budynku.

4. Komunikacja wewnętrzna
• Korytarze
Dostęp do korytarzy poza tymi, które znajdują się w obszarze parteru i piętrzą 1 zabezpieczone są w większości systemem kontroli dostępu. Dostać się do nich można poprzez uprzednie pobranie przepustki, a następnie jadąc windą lub wchodząc schodami. Korytarze na piętrze 2, 3, 4, 5 oddzielone są od strefy wolnej drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczami. Korytarze w strefie biurowej są proste, kilku i kilkudziesięciometrowe. W połowie korytarzy występują drzwi z przeszkleniem, wyposażone również w samozamykacz. Na drzwiach przeciwpożarowych prowadzących do korytarzy umieszczone są oznaczenia z numeracją pokoju.
• Schody
W budynku są dwie klatki schodowe. Zabezpieczone są systemem kontroli dostępu. Stopnie schodów są proste, pokryte powłoka antypoślizgową. Schody mają jednostronne poręcze.
• Windy
W budynku są cztery windy. Najbardziej dostępne są windy znajdujące się w holu głównym. Windy wyposażone są w komunikaty dźwiękowe. Przyciski dwóch wind, które znajdują się w holu głównym są z oznaczeniami w języku brajlowskim.

5. Dostosowanie
Cztery pętle indukcyjne. Pętle indukcyjne zainstalowane są w informacji głównej, w stanowisku 3 parter, w stanowisku 22 I piętro oraz w kasie urzędu.
W halach obsługi znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczami informującymi o ilości osób oczekujących na obsługę.
W sali WOM na piętrze pierwszym znajduje się powiększalnik elektroniczny dla osób niedowidzących.
87 sztuk tabliczek NFC. Near Field Communication (w skrócie NFC) to bezdotykowa i bezprzewodowa technologia komunikacyjna. Specjalne oprogramowanie zainstalowane w telefonie pozwala odczytywać głosowo informacje zakodowane w tabliczkach. Są to informacje o pokojach w urzędzie (np. Wydział Obsługi Mieszkańców – sekretariat) lub lokalizacjach (np. klatka schodowa).

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Możliwy jest wstęp z psem asystującym.

7. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza językowa migowego.
Dostęp do tłumacza PJM jest na terenie Wydziału Obsługi Mieszkańców. W urzędzie jest również osoba posługującą się językiem migowym.

8. Pomieszczenia sanitarne.
W budynku znajduję się kilka łazienek dostosowanych do osób z niepełnosprawnością. Do ogólnodostępnej toalety na poziomie parteru można dostać się podążając korytarzem znajdującym się obok posterunku ochrony. Nad wejściem do korytarza znajduję się tabliczka informacyjna. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Jest przestrzeń do transferu bocznego. Miska ustępowa znajduje się prawej stronie od wejścia. Wyposażona jest w jednostronną składaną poręcz. Miska umywalkowa znajduje się na wprost wejścia. Znajduje się w niej system przyzywowy.
Do ogólnodostępnej łazienki na piętrze 1 można dostać się podążając korytarzem biegnącym w lewą stronę od sali konferencyjnej. Drzwi wejściowe do niej znajdują się na końcu korytarza. W łazience jest przestrzeń manewrowa. Jest przestrzeń do transferu bocznego. Miska umywalkowa znajduje się na prawo od wejścia. Miska ustępowa znajduje się na wprost od wejścia.
Na każdym piętrze znajduje się jedna łazienka dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana w łączniku korytarzy w strefie biurowej. W łazience jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska umywalkowa znajduje się na lewo od wejścia. Miska ustępowa wyposażona jest w jednostronną składaną poręcz i znajduje się ona na lewo od wejścia za miską umywalkową.

9. Pomieszczenia konferencyjne
W urzędzie znajdują się dwie sale konferencyjne. Do Sali dostać się można windą lub schodami. W salach jest wystarczająco miejsca na przestrzeń manewrową. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych.

10. Ewakuacja z budynku
Brak windy pożarowej. Sygnalizacja dźwiękowa alarmowa na wypadek zarządzonej ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:
Zmiana wielkości czcionki;
Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/(link otwiera się w nowej karcie)
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie)
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1 (link otwiera się w nowej karcie)
Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.