Sprawdź, jak otrzymać świadczenia rodzinne:

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów

Naczelnik Marcin Czempiński
tel.: 22 443 73 78
faks: 22 443 73 94
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
 

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o charakterze lokalnym, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz wyposażania ich w majątek;
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz innymi instytucjami działającymi na obszarze Dzielnicy w zakresie zadań Wydziału, a w szczególności:

 

 1. realizacja procedury związanej z ogłaszaniem i przeprowadzaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
 2. przyjmowanie i ocena formalna ofert na realizację zadań publicznych,
 3. przygotowywanie projektów uchwał zarządu w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert,
 4. realizacja procedury związanej z rozstrzyganiem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w tym przygotowywanie projektów uchwał zarządu w sprawie wyboru ofert oraz przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozstrzygnięć otwartych konkurów ofert,
 5. przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w ich realizacji,
 6. dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych;

 

 1. realizacja, koordynacja i nadzór nad wykonywaniem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, a w szczególności:

 

 1. realizacja wydatków wskazanych w rozdziale 85154, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 2. obsługa techniczna i administracyjna Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
 3. współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 4. opracowywanie i realizacja lokalnego programu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 

 1. kontrola realizacji Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012 – 2016 w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;
 2. prowadzenie postępowań w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7, z późn. zm.), w tym:

 

 1. wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz innych osób oraz udział w tych postępowaniach,
 2. przekazywanie danych do Biura Informacji Gospodarczej SA – Krajowego Rejestru Długów i Biura Informacji Gospodarczej SA - Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej oraz występowanie o udostępnienie danych z tych rejestrów;

 

 1. prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.); r
 2. wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją marszałka województwa;
 3. przekazywanie osobom uprawnionym lub ich przedstawicielom należnych świadczeń rodzinnych w całości lub w części w formie rzeczowej, w przypadkach określonych w art. 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);
 4. wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 5. inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 6. potwierdzanie sprawowania opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy - Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st.