Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie propozycji cenowej w sprawie  wykonawcy badań osadów dennych. W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do: pobrania prób, wykonania badań laboratoryjnych i opracowania wyników. Opis przedmiotu zamówienia: I. Pobranie dziesięciu reprezentatywnych prób osadów dennych nastąpi na terenie działki ewidencyjnej nr 5 obręb 1-10-05 w rejonie ul. Fosa w Warszawie, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i terminie...

 • Artykuł

  Fundacja Szansa dla Niewidomych została założona w 1992 roku przez niewidomych informatyków i ich widzących przyjaciół. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a medycyna nie daje im nadziei na poprawę losu. W Europie i Ameryce Północnej niewidomi i niedowidzący są zrehabilitowani i oprzyrządowani na taką skalę, że dorównują widzącym. Fundacja Szansa dla Niewidomych stara się by tak było i w Polsce. Jesteśmy przede wszystkim organizacją, która doradza...

 • Artykuł

  Organizacja pozarządowa typu non-profit działająca od 26 sierpnia 2003 r. w dziedzinach nauki, transferu innowacji, przedsiębiorczości oraz kompleksowego i wielopoziomowego wspierania osób najbardziej dyskryminowanych w społeczeństwie, w szczególności osób niepełnosprawnych. www.firr.org.pl

 • Artykuł

  Celem Fundacji Widzialni jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do informacji publicznej w Internecie. Widzialni to jedyna inicjatywa w Polsce, w której partnerami są: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski i Polski Związek...

 • Artykuł

  Organizacja parasolowa zrzeszająca organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  Jej celem jest stworzenie merytorycznej platformy współpracującej z urzędami centralnymi w realizowaniu polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych. www.koalicjaon.org.pl/

 • Artykuł

  „Fundacja TUS” od 2003 roku prowadzi działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, podejmując też działania na rzecz zmian społecznych postaw wobec grup wykluczonych. W latach 1993 – 2004 Fundacja prowadziła transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych w Warszawie. Od 2005 roku „Fundacja TUS’ rozpoczęła działania na mające na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w wejściu na otwarty rynek pracy, prowadząc Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych. ...

 • Artykuł

  Inclusione Europe, czyli Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin, jest organizacją działającą pod hasłem „Szacunek, Solidarność oraz Integracja osób z niepełnosprawnością umysłową". Jej obszarem działania jest kształtowanie polityki europejskiej z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych umysłowo. Współpracuje w tym celu z Parlamentem Europejskim, Radą Europy, Komisją Europejską i europejskimi organizacjami działającymi na rzecz osób z...

 • Artykuł

  Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w 1977 r. Celem działania jest: poprawienie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz ich uczestniczenie w życiu społecznym; organizowanie życia kulturalnego członków; reprezentowanie interesów członków wobec organów władz i administracji oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa. Prowadzone działania i programy obejmują: działalność socjalno-bytową, opiekę zdrowotną i wypoczynek, porady prawne, działalność wydawniczą i...

 • Artykuł

  Związek funkcjonuje od 1952 roku. Podstawową formą jego działalności są: szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych dla osób niepełnosprawnych, organizowanie zawodów sportowych, obozów sportowych, sportowych wakacji zimowych i letnich dla młodzieży, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i imprez turystycznych. W ramach jednostek organizacyjnych "Start" działa 171 sekcji w 20 dyscyplinach sportowych. Głównymi kierunkami programowymi są: prowadzenie treningów w różnych dyscyplinach...

 • Artykuł

  Podstawowymi celami tej organizacji są: wszechstronna pomoc niepełnosprawnym członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z motoryzacją, integracja środowiska niepełnosprawnych kierowców, reprezentowanie środowiska w relacjach zewnętrznych, wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych kierowców, budowanie powszechnej świadomości społecznej o naturalnym współistnieniu, współpracy i poszanowaniu praw osób o różnym poziomie zdolności fizycznych. Realizuje swoje cele m.in....