Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Architektura, urbanistyka i budownictwo. Strategia rozwoju Dzielnicy i m.st. Warszawy. Ekologia. Zadania: Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa, strategii rozwoju i ekologii. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa, strategii rozwoju oraz ekologii. Inicjowanie i ocena działań Zarządu...

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=31Prx8a7mSw

 • Artykuł
 • Artykuł

  Prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. Warszawy  Informacja Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów: (22) 443 72 00 (22) 443 71 56 (22) 443 73 01 email: wom@ursynow.pl

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów Urzędu m. st. Warszawy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa Informacja WOM: (22) 443 72 00 (22) 443 71 56 (22) 443 73 01 Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 8.00-16.00 w sobotę i niedzielę nieczynne Dodatkowo w każdy poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 18.00 dyżury pełnią: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów Stanowiska kasowe Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Ursynów Delegatura Biura...

 • Artykuł

  JEDNOSTKI  POMOCNICZE DZIELNICY URSYNÓW m.st. WARSZAWY W latach 1996 1998 z inicjatywy mieszkańców na ich pisemne wnioski ówczesna Gmina Warszawa – Ursynów utworzyła sześć jednostek pomocniczych gminy – osiedli, które funkcjonują do chwili obecnej. Utrata mocy obowiązującej uchwał byłej Rady Gminy Warszawa – Ursynów kształtujących ustrój jednostek pomocniczych nie spowodowała likwidacji tych jednostek ale dla dalszego ich utrzymania koniecznym stało się nadanie im przez Radę Dzielnicy...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (metro Imielin) centrala: (22) 443 71 00, fax: (22) 443 72 91 email: wom@ursynow.pl NIP:             525-22-48-481 REGON:      015259640-00138 Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8.00-16.00 W każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00 dyżury pełnią: Wydział Obsługi Mieszkańców Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń kasy Wydziału Budżetowo-Księgowego Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy jest organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy. W jej skład wchodzi 25  radnych wybieranych w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Ze swego grona Rada wybiera Przewodniczącego, który stoi na czele Rady i kieruje jej pracami, oraz od jednego do trzech wiceprzewodniczących. Decyzje Rady w formie uchwał zapadają na sesjach. Rada powołuje stałe i doraźne komisje. Radni Prezydium Kalendarz prac Rady Sesje Uchwały Rady Stanowiska Rady ...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Ursynów jest organem wykonawczym dzielnicy. W jego skład wchodzi burmistrz i jego 4 zastępców. Zarząd Dzielnicy wykonuje zadania z zakresu spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz zadania przekazane dzielnicom na podstawie statutów dzielnic oraz innych uchwał Rady m.st. Warszawy. Zadania te Zarząd Dzielnicy realizuje przy pomocy Urzędu Dzielnicy Ursynów. Burmistrz Robert Kempa e-mail: rkempa@ursynow.pl Zastępca...

 • Artykuł

  Dawna Gmina Ursynów opierała tę współpracę na obustronnej umowie. Porozumienie dotyczyło doskonalenia pracy samorządu lokalnego, wspierania rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, wspomagania działalności organizacji społecznych, ochrony zabytków, oświaty, sportu, kultury, ochrony zdrowia oraz wspierania działalności mającej na celu wzajemne poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obu narodów. Przez ostatnie 10 lat Smoleńsk i Ursynów wymieniały się informacjami na swój temat oraz...

 • Artykuł

  Mapa Ursynowa – granice i instytucje Ortofotomapa Warszawy Przedszkola publiczne i niepubliczne Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne Licea ogólnokształcące publiczne i niepubliczne Uczelnie wyższe Obiekty sportowe Oddziały Poczty Polskiej Lecznice weterynaryjne

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym, a zadania wynikające ze stołecznego charakteru miasta - ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy w Warszawie utworzono osiemnaście jednostek pomocniczych - dzielnic m.st. Warszawy. Jedną z dzielnic jest Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy. Dzielnice są jednostkami pomocniczymi...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (metro Imielin) 02-777 Warszawa centrala: (22) 443 71 00, fax: (22) 443 72 91 Informacja Wydziału Obsługi Mieszkańców: (22) 443 72 00 (22) 443 71 56 (22) 443 73 01 email: wom@ursynow.pl Dane kontaktowe Wydziałów Dane kontaktowe Delegatur Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8.00-16.00 W każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00 dyżury pełnią: - Wydział Obsługi Mieszkańców - Wydział Działalności Gospodarczej i...

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=Qa3w3-OR_Ss

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=pFdx0KuIb7s

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=-T83M_VvEnY

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=JpcjVKVaJKE

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=o6Vp1NeXCMU Porządek obrad Protokół

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=MCRshYF7FT0 Porządek obrad Protokół

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=R2JBwaHn-Uk Porządek obrad Protokół