Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Warszawa, dn. 12.03.2015 r. OŚ-IV-UI.6220.10.2015.MSK Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz....

 • Artykuł

  Już 18 kwietnia 2015 r. w Arenie Ursynów zaproszeni goście oraz kibice kickboxingu będą świadkami pierwszej międzynarodowej Gali DSF Kickboxing Challenge. Polscy kickbokserzy zmierzą się z utytułowanymi fighterami z Macedonii. W walce wieczoru Dorota Godzina – mieszkanka Ursynowa i absolwentka SGGW – powalczy o pas DSF Challenge i tytuł CHAMPION z Kristiną Stojchevską. W co-main event wystąpią dobrze znani zawodnicy DSF Fight Team: Kamil Ruta i Łukasz Wichowski, którzy również skrzyżują...

 • Artykuł

  Punkt  Informacji Europejskiej  Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn.Wolontariat międzynarodowy – Alternatywa na wakacje… i nie tylko!, który odbędzie się w czwartek 19 marca br. o godz. 16:00 w  Sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi przedstawicielka Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu, Pani Dorota Braziewicz. Wolontariat...

 • Artykuł

  Warszawa, dnia 16.03.2015 r. KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KONKURSU OFERT na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego nr U-01 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie. Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie informuje o zamknięciu Konkursu ofert na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów (adres jak wyżej) o powierzchni ogólnej 107,50 m2. W Konkursie...

 • Artykuł

  Już wkrótce warszawiacy bezpłatnie wysterylizują lub wykastrują, a także zaczipują swoje psy i koty. Trwają przetargi, które pozwolą wyłonić lecznice dla zwierząt, w których świadczone będą usługi. Start obu akcji planowany jest w kwietniu. W tym roku zarówno czipowanie jak i zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów będą w całości finansowane ze środków m.st. Warszawy. Trwają postępowania przetargowe, mające na celu wyłonienie zakładów leczniczych, gdzie stołeczne czworonogi będą mogły...

 • Artykuł

  W dniu 12 marca 2015 r., z inicjatywy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Roberta Kempy, odbyło się spotkanie z dyrektorami ursynowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i poradni psychologiczno-pedagogicznych.  W spotkaniu z Burmistrzem udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli ursynowskiej oświaty oraz pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Dzielnicy Ursynów,  z Naczelnikiem – Mirosławą Żurawską na czele. Gośćmi zebrania byli: Teresa Jurczyńska Owczarek –...

 • Artykuł

  W dniach 11 i 12 marca obyły się publiczne dyskusje na temat zgłoszonych projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 dla obszarów Zielonego Ursynowa oraz Ursynowa Wysokiego Północnego. Autorzy projektów prezentowali swoje projekty i odpowiadali na pytania zainteresowanych mieszkańców. Pierwsze spotkanie z cyklu publicznych debat odbyło się w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej, na którym omówiono następujące projekty: Bezpieczna droga do szkoły podstawowej nr.96 Uspokojony...

 • Artykuł

  W związku z planowaną organizacją w dniu 17 maja 2015 r. na przedłużeniu ul. rtm. Pileckiego (przedpole Lasu Kabackiego) III Dnia Cichociemnych na Ursynowie - edukacyjnej imprezy plenerowej o charakterze militarno – historycznym Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaprasza: 1. Grupy rekonstrukcyjne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne zajmujące się tematyką II Wojny Światowej, do składania propozycji współpracy. Oczekujemy ofert w zakresie działań odwołujących się to tradycji...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 102 z 2010 r.  poz. 651, z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Bacewiczówny  została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie propozycji cenowej w sprawie  wykonawcy badań osadów dennych. W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do: pobrania prób, wykonania badań laboratoryjnych i opracowania wyników. Opis przedmiotu zamówienia: I. Pobranie dziesięciu reprezentatywnych prób osadów dennych nastąpi na terenie działki ewidencyjnej nr 5 obręb 1-10-05 w rejonie ul. Fosa w Warszawie, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i terminie...

 • Artykuł

  Fundacja Szansa dla Niewidomych została założona w 1992 roku przez niewidomych informatyków i ich widzących przyjaciół. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a medycyna nie daje im nadziei na poprawę losu. W Europie i Ameryce Północnej niewidomi i niedowidzący są zrehabilitowani i oprzyrządowani na taką skalę, że dorównują widzącym. Fundacja Szansa dla Niewidomych stara się by tak było i w Polsce. Jesteśmy przede wszystkim organizacją, która doradza...

 • Artykuł

  Organizacja pozarządowa typu non-profit działająca od 26 sierpnia 2003 r. w dziedzinach nauki, transferu innowacji, przedsiębiorczości oraz kompleksowego i wielopoziomowego wspierania osób najbardziej dyskryminowanych w społeczeństwie, w szczególności osób niepełnosprawnych. www.firr.org.pl

 • Artykuł

  Celem Fundacji Widzialni jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do informacji publicznej w Internecie. Widzialni to jedyna inicjatywa w Polsce, w której partnerami są: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski i Polski Związek...

 • Artykuł

  Organizacja parasolowa zrzeszająca organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  Jej celem jest stworzenie merytorycznej platformy współpracującej z urzędami centralnymi w realizowaniu polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych. www.koalicjaon.org.pl/

 • Artykuł

  „Fundacja TUS” od 2003 roku prowadzi działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, podejmując też działania na rzecz zmian społecznych postaw wobec grup wykluczonych. W latach 1993 – 2004 Fundacja prowadziła transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych w Warszawie. Od 2005 roku „Fundacja TUS’ rozpoczęła działania na mające na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w wejściu na otwarty rynek pracy, prowadząc Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych. ...

 • Artykuł

  Inclusione Europe, czyli Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin, jest organizacją działającą pod hasłem „Szacunek, Solidarność oraz Integracja osób z niepełnosprawnością umysłową". Jej obszarem działania jest kształtowanie polityki europejskiej z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych umysłowo. Współpracuje w tym celu z Parlamentem Europejskim, Radą Europy, Komisją Europejską i europejskimi organizacjami działającymi na rzecz osób z...

 • Artykuł

  Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w 1977 r. Celem działania jest: poprawienie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz ich uczestniczenie w życiu społecznym; organizowanie życia kulturalnego członków; reprezentowanie interesów członków wobec organów władz i administracji oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa. Prowadzone działania i programy obejmują: działalność socjalno-bytową, opiekę zdrowotną i wypoczynek, porady prawne, działalność wydawniczą i...

 • Artykuł

  Związek funkcjonuje od 1952 roku. Podstawową formą jego działalności są: szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych dla osób niepełnosprawnych, organizowanie zawodów sportowych, obozów sportowych, sportowych wakacji zimowych i letnich dla młodzieży, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i imprez turystycznych. W ramach jednostek organizacyjnych "Start" działa 171 sekcji w 20 dyscyplinach sportowych. Głównymi kierunkami programowymi są: prowadzenie treningów w różnych dyscyplinach...

 • Artykuł

  Podstawowymi celami tej organizacji są: wszechstronna pomoc niepełnosprawnym członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z motoryzacją, integracja środowiska niepełnosprawnych kierowców, reprezentowanie środowiska w relacjach zewnętrznych, wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych kierowców, budowanie powszechnej świadomości społecznej o naturalnym współistnieniu, współpracy i poszanowaniu praw osób o różnym poziomie zdolności fizycznych. Realizuje swoje cele m.in....

 • Artykuł

  Jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego. "Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów, wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji, tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych do realizowania m.in. w placówkach szkolnych, tworzenie filmów edukacyjnych i kampanii społecznych, tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim, wspieranie...

 • Artykuł

  Jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. Swoją działalność na rzecz dzieci TPD dokumentuje od roku 1919 r. Podstawowe kierunki pracy TPD: organizacja zastępczych środowisk rodzinnych dla dzieci osieroconych (adopcja, organizacja rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) prowadzona przez Krajowy i 15 wojewódzkich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych; opieka i pomoc udzielana dzieciom rodzin biednych, w tym dotkniętych...

 • Artykuł

  Działa od 1960 roku. W 2006 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego Należy do Rehabilitation International. TWK działa na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Posiada 27 oddziałów lokalnych. Liczy 15000 członków. Misją stowarzyszenia jest rozwijanie nauki i praktyki rehabilitacji, krzewienie wiedzy w społeczeństwie o problemach niepełnosprawnych, integrowanie społeczne osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej...

 • Artykuł

  Jest to ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające osobowość prawną. Zrzesza ludzi jąkających się, dla których jąkanie stanowiło kiedyś wielki problem, a z którym już sobie poradzili; osoby, które jeszcze mają kłopoty ze swoim funkcjonowaniem, jak również sympatyków i osoby wspierające. PZJ udziela informacji o wszystkim co dotyczy jąkania, a więc o profilaktyce i metodach terapii, sposobach przezwyciężania tej dolegliwości oraz o najnowszych badaniach w tej dziedzinie. Służy jako ośrodek...

 • Artykuł

  Organizacja zarejestrowana w 1981 r., w 2004 r. uzyskała statusu organizacji pożytku publicznego. Działa w Bydgoszczy. Celem jest reprezentowanie interesów ludzi z cukrzycą wobec władz państwowych, organów samorządowych, służby zdrowia, towarzystw lekarskich i organizacji społecznych; - opieka i pomoc chorym na cukrzycę; ochrona interesów diabetyków w ich miejscu zamieszkania, przedszkolach, uczelniach; edukacja - organizowanie szkoleń, wydawanie czasopism "Diabetyk" i "Biuletyn...

 • Artykuł

  Organizacja powstała w 1985r. z inicjatywy chorych. Zarejestrowana w 1994 r. Jest  członkiem Międzynarodowego Biura Padaczki (IBE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego (EPHA). Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy ludziom dotkniętym padaczką we wszystkich sprawach życiowych, inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej. Realizuje swoje cele poprzez : współpracę z...

 • Artykuł

  Specjalizuje się w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Pomaga osobom niepełnosprawnym z całej Polski. Działa wielowymiarowo – począwszy od organizacji szkoleń, poprzez doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne, po pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Pomaga pracodawcom wyszukać odpowiednich pracowników, jak również wspiera ich w uzyskaniu dofinansowania do wynagrodzeń bądź przystosowania stanowiska pracy dla...

 • Artykuł

  Jest to jedyna ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo powstało w 1990 roku, w 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Towarzystwo działa w oparciu o struktury...

 • Artykuł

  Jest organizacją pożytku publicznego. Powstała w kwietniu 1999 roku. Skupia  organizacje z terenu całego kraju zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz. Dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich instytucji i usług, do pełnego wykorzystania praw obywatelskich. Celem Federacji jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym...

 • Artykuł

  Jest organizacją pożytku publicznego. Została utworzona w 1995 roku z inicjatywy osób niepełnosprawnych. Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, organizowanie, finansowanie i prowadzenie...

 • Artykuł

  Jest organizacją pożytku publicznego. Od 1988 roku prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów - a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości. Fundacja swoją działalnością skutecznie wypełnia lukę między szpitalem a domem umożliwiając wózkowiczom szybszy powrót do czynnego życia. Ważnym elementem...