Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub może być utworzony przez co najmniej 3 radnych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu. Klub może zajmować stanowisko we wszystkich sprawach, stanowiących przedmiot obrad sesji Rady Dzielnicy. Działalność klubu radnych nie może być finansowana z budżetu Miasta. Kluby radnych mogą jednak występować do Burmistrza Dzielnicy o nieodpłatne udostępnienie im pomieszczeń w celu odbywania spotkań i dyżurów.  Kluby radnych 2014-2018 Klub Radnych Platforma...

 • Artykuł

  Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie...

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i 1-3 Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Dzielnicy, w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Rady Dzielnicy organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy. Przewodniczący Rady Dzielnicy w szczególności: zwołuje sesje Rady Dzielnicy i przewodniczy...

 • Artykuł

  Radni Prezydium Kluby radnych Sesje Komisje Uchwały Rady Stanowiska Rady Interpelacja i zapytania Oświadczenia majątkowe

 • Artykuł

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 grudnia br. (sobota) w godz. 11.30-13.30, będą prowadzone prace na wieży budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów, w związku z tym nastąpi zamknięcie wjazdu na parking przy Urzędzie.