Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie...

 • Artykuł

  DODATEK MIESZKANIOWY (przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku) Beneficjent Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; ...

 • Artykuł

  Szkoły podstawowe: Szkoły podstawowe publiczne Szkoły podstawowe niepubliczne Obwody szkół podstawowych Przedszkola: Przedszkola publiczne Przedszkola niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego Licea: Licea publiczne Licea niepubliczne

 • Artykuł

  Radny niezrzeszony Komisje: Komisja Budżetu i Finansów Komisja Zielonego Ursynowa Komisja Rewizyjna Interpelacje Mieszkaniec Zielonego Ursynowa od urodzenia. Studiował w Wyższej Szkole Handlu i Prawa na wydziale prawa. Żonaty, ojciec dwójki dzieci – piętnastoletniego Piotra i jedenastoletniej Nataszy. Jeden z inicjatorów wniosku o modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 100 w Grabowie oraz projektu rozbudowy placówki. Jeden z fundatorów Fundacji „Przyjaciół Setki” mającej na celu...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów zrealizowała projekt: Tytuł projektu: Mali Aktywni Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.06.2017 Całkowita wartość projektu: 325 812,50 PLN Kwota dofinansowania: 260 650,00 PLN Jednostka realizująca projekt: Miasto...