Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Organizacja powstała w 1985r. z inicjatywy chorych. Zarejestrowana w 1994 r. Jest  członkiem Międzynarodowego Biura Padaczki (IBE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego (EPHA). Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy ludziom dotkniętym padaczką we wszystkich sprawach życiowych, inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej. Realizuje swoje cele poprzez : współpracę z...

 • Artykuł

  Specjalizuje się w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Pomaga osobom niepełnosprawnym z całej Polski. Działa wielowymiarowo – począwszy od organizacji szkoleń, poprzez doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne, po pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Pomaga pracodawcom wyszukać odpowiednich pracowników, jak również wspiera ich w uzyskaniu dofinansowania do wynagrodzeń bądź przystosowania stanowiska pracy dla...

 • Artykuł

  Jest to jedyna ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo powstało w 1990 roku, w 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Towarzystwo działa w oparciu o struktury...

 • Artykuł

  Jest organizacją pożytku publicznego. Powstała w kwietniu 1999 roku. Skupia  organizacje z terenu całego kraju zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz. Dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich instytucji i usług, do pełnego wykorzystania praw obywatelskich. Celem Federacji jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym...

 • Artykuł

  Jest organizacją pożytku publicznego. Została utworzona w 1995 roku z inicjatywy osób niepełnosprawnych. Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, organizowanie, finansowanie i prowadzenie...